REGULAMIN AKCJI KASZUBSKA KARTA

1. Definicje:
Kaszubska Karta – nazwa własna projektu, którego celem działań jest promocja regionalnych przedsiębiorstw oraz pobudzenie świadomości pożytku z zakupów lokalnych.
Kaszubskakarta.pl – strona internetowa projektu Kaszubska Karta, mieszcząca się pod adresem internetowym: www.KaszubskaKarta.pl, dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze z dostępem do Internetu.
Użytkownik – każda osoba korzystająca z portalu Kaszubskakarta.pl.
Uczestnik projektu – osoba posługująca się specjalną kartą PCV 0,5mm 85x50mm o indywidualnym nr ID, własności Kaszubskiego Centrum Promocji Biznesu, świadczącą o przynależności do projektu Kaszubska Karta.
Konkurs internetowy – przedsięwzięcie dające możliwość wyboru zwycięscy na podstawie indywidualnej wiedzy lub umiejętności uczestnika konkursu (nie podlega pod ustawę o grach losowych z dnia 19 listopada 2009 roku) lub na podstawie oceny Jury powołanego przez ZLECENIOBIORCĘ w związku z przeprowadzanym konkursem.

Dane rejestrowe:
Kaszubskie Centrum Promocji Biznesu Michał Stencel z siedzibą w Kościerzynie 83-400,
przy ulicy Kasztanowej 6 lok. A/5, zarejestrowaną w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5911671457, REGON 362857881

1. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin ten przedstawia zasady korzystania z serwisu Kaszubskakarta.pl przez Użytkowników.
2. Centrum Rozwoju Lokalnego Biznesu zastrzega sobie prawa autorskie do wszelkich elementów zamieszczonych w serwisie Kaszubskakarta.pl.
3. Wszelkie materiały przekazywane przez firmę Centrum Rozwoju Lokalnego Biznesu w celach handlowych i nie tylko, są jej własnością i podlegają ochronie prawnej.
4. Rejestracji firmy w Kaszubskakarta.pl może dokonywać osoba nią zarządzająca bądź upoważniona do tego. Dane zarejestrowanej firmy muszą być prawdziwe i aktualizowane w razie zmian.
5. Kaszubskakarta.pl zastrzega sobie prawo do zamieszczania adresów www i odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do stron internetowych będących serwisami Kaszubskakarta.pl bądź jego partnerów handlowych. Jednak gdy zaistnieje taka sytuacja, Kaszubskakarta.pl zastrzega sobie również prawo do usunięcia bądź edycji takowego adresu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.
6. Kaszubskakarta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w portalu przez jego Użytkowników. Wszelakie zaistniałe nieporozumienia i spory będą rozwiązywane między stronami bez udziału Kaszubskakarta.pl. Ujawnienie danych Użytkowników – stron sporu – może nastąpić jedynie na mocy decyzji organu do tego uprawnionego.
7. Użytkownik ma prawo do przesyłania za pomocą formularza kontaktowego wszelkiego rodzaju zapytań, informacji o brakach w serwisie lub błędnych danych opublikowanych w portalu. W ciągu 24h roboczych od zgłoszenia, pracownik Kaszubskakarta.pl skontaktuje się z osobą zgłaszającą.
8. Uczestnik projektu, który zarejestruje się w projekcie, otrzyma na wskazany adres bezpłatnie, przesyłką listowną z Kaszubską Kartą, którą to po okazaniu w wyznaczonych punktach, uprawnia go do odbioru korzyści, wskazanych na stronie internetowej projektu.

2. OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Kaszubskakarta.pl nie bierze udziału w handlu, do którego dochodzi między Użytkownikami portalu. Wszelkie niejasności będą rozwiązywanie bez ingerencji Kaszubskakarta.pl pomiędzy stronami sporu.
2. Kaszubskakarta.pl nie ponosimy odpowiedzialności za jakość oraz cenę usługi czy towaru oferowanego przez firmy bądź Użytkowników. Dotyczy to również niedostarczania Użytkownikowi towaru przez firmę czy odmowy zrealizowania usług.
3. W odpowiedzialności Kaszubskakarta.pl nie leży brak dostępu spowodowany awariami, przerwami technicznymi lub w dostarczaniu usług dostawców internetowych, utrata danych spowodowana działaniami na które Kaszubskakarta.pl nie ma wpływu.
4. Kaszubskakarta.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające konta e-mail czy numery telefonu Użytkowników. Jednakże osoby użytkujące portal w trakcie trwania korespondencji z Kaszubskakarta.pl są zobowiązane do stosowania prawidłowego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
5. Zabronione są jakiekolwiek działania utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe działanie portalu.
6. Zabrania się również działań na szkodę Kaszubskakarta.pl w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek firmy Centrum Rozwoju Lokalnego Biznesu czy serwisu Kaszubskakarta.pl. W tym przypadku Kaszubskakarta.pl zastrzega sobie prawo do wszczęcia działań w celu naprawienia szkody.
7. Zabrania się wykorzystywania całości lub jakiejkolwiek części bazy danych umieszczonej w Kaszubskakarta.pl.
8. Za naruszenie postanowień przedstawionego Regulaminu uważa się działania zmierzające do jego obejścia. W czego efekcie mogą zostać wszczęte działania, w celu zadość uczynienia na rzecz Kaszubskakarta.pl

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin stanowi nieodzowną część umowy między Użytkownikiem portalu, a Kaszubskakarta.pl, którą stanowi rejestracja osoby upoważnionej do umieszczenia danych firmy.
2. Regulamin może ulec częściowo bądź całkowicie zmianie bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
3. Spory zaistniałe między Kaszubskakarta.pl, a Użytkownikami będą wyjaśniane polubownie, a jedynie w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami zainteresowanymi sprawa będzie rozstrzygana drogą sądową.
4. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem będą chronione prawami Kodeksu Cywilnego, ustawami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawami o ochronie danych osobowych i ustawami o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi wiążącymi przepisami.
5. Rejestrując się, Użytkownik deklaruje się, że przyswoił sobie i akceptuje przedstawiony Regulamin.

Facebook